/ 2 نظر / 22 بازدید

از این آدما زیاد هست اما باید مثل این خانم جواب دهن پر کنی حوالشون کرد[عینک]

شهرزاد121

ای که چـــــــــــه دمــاغ سوخته ی ارزونـــــــــــی بود[قهقهه] لــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیــــــــــــــــــــــکــــــــــــــــــــــــــــــ