/ 1 نظر / 16 بازدید
پدرام

شیعه یعنی سر به بالین خدا یک دم از یادش نمی گردم جدا شیعه یعنی تشنگی با نام دوست مقصد و مقصود ما دیدار اوست شیعه یعنی آفتاب پر فروغ دوری از نیرنگ و تزویر و دروغ شیعه یعنی انتظاری پر امید از گناهان دست می باید برید شیعه یعنی شعر، شعر انتظار انتظار و انتظار و انتظار